Skip to main content

Лексикален минимум на италианския език за български туристи

Много кратък българо-италиански разговорник

 

Италианският език нито е блюдо, нито е маршрут - вие просто нямате избор. Но темата е много интересна и полезна, затова ви съветваме да я възприемате сериозно. И с умерена доза хумор. Защото, както е известно на всички, нивото на самоподготовка в навечерието на пътуването изглежда една смесица от италоанглийски, придружена от жестове и напрегнати артикулации, леко ококорени очи и многозначителни паузи, които сякаш целят да покажат на вашия италиански събеседник, че без неговата доброволна помощ няма шанс да ви разбере.

Да допуснем, че това е първото ви запознанство с темата. Краткият самоучител по италиански ще ви помогне.

За да се справите с местните аборигени, които нищичко не знаят за езика на Вазов и рядко говорят английски, имате няколко възможности:

a) Езикът на жестовете ("Момчето обясни на пръсти, че се казва Хуан");

b) Esperanto;

c) Родният език на събеседника, извратен с помощта на Google Translator;

d)  Лексикалният минимум на вашия екскурзовод или доброжелател.

Ако отхвърляте тези четири стратегии на комуникация (да речем, защото вашата прабаба знаела 7 езика и вие сте генетично предразположен), направете си едно кафе, седнете удобно и в режим онлайн прочетете следните редове, които съдържат най-необходимите думи за туриста в Италия. Ударението обикновено пада на предпоследната сричка в италианската дума.

 

Основни думи


Да = Si -Си

Не = No - Но

Благодаря = Grazie - Грацие

Много ви благодаря = Grazie Mille - Грацие Милле (хиляди благодарности)

Моля = Prego - Прего (след благодарност, предложение)

Моля (при молба) = Per favore - Пер фаворе (вежливо)

Извинете = Mi scusi, Scusa - Ми скузи, Скуза

Здравейте = Salve, Ciao - Салве, Чао (среща с познати)

Довиждане = Arrivederci, Ciao - Арриведерчи, Чао

До скоро виждане = Addio a poi! - Аддио а пои

Добро утро = Buon giorno - Буон джорно

Добър ден = Buon pomeriggio - Буон помериджо (след обяд)

Добър вечер = Buona sera - Буона сера (обикновено след 16,00 часа)

Лека нощ = Buona notte - Буона нотте (след 22,00 часа, на прощаване)

Не разбирам  = Non capisco - Нон каписко

Как да го кажа на [… …]? = Come si dice questo in [Italiano]? Коме си диче куесто ин италиано

Говорите ли-  … = Parla … - Парла

Английски = Inglese - Инглезе

Френски = Francese - Франчезе

Немски = Tedesco - Тедеско

Испански = Spagnolo - Спаниоло

Китайски = Cinese - Чинезе

Аз = Io - Ио

Ние = Noi - Нои

Ти= Tu - Ту

Вие (вежливо, към непознат) = Lei - Леи

Вие = Voi - Вои

Те = Essi (m), Esse (f) - Есси (м.р), Эссе (ж.р.) или Loro (смесена компания)

Как се казвате/казваш? = Come si chiama lei? Come ti chiami? - Комe си кяма Леи? Коме ти кями?

Приятно ми е (да се запозная) = Felice di conoscerla. Felice di conoscerti. Piacere Феличе ди коношерла/ти. Пиачере.

Как сте (уважително)? Как си? = Come sta? Come stai? - Коме ста? Коме стай?

Добре (съм) = Bene - Бене

Лошо, не съм добре = Male, Non sto bene - Мале, Нон сто бeнe. Non mi sento bene - Не се чувствам добре

Горе-долу = Cosi cosi - Кози кози

Жена (съпруга) = Donna/Moglie - Донна/Молие

Мъж (съпруг) = Uomo/Marito - Уомо/Марито

Дъщеря = Figlia - Филия

Син = Figlio - Филио

Майка = Madre - Мадре

Баща, Отец = Padre - Падре

Приятел = Amico (m), Amica (f) - Амико, Амика

Къде се намира тоалетната? = Dove e il bagno? - Дов'е ил банио?

 

Полезно за планиране на лятната почивка

 

Магазини и ресторанти в Италия -  полезни думи и изрази


Колко струва това ...? = Quanto costa questo? - Куанто коста куесто?

Какво е това? = Cosa e questo? - Коза е куесто?

Добре, купувам го. = Va bene, lo compro - Ва бене, ло компро

Бих искал да (си) купя… = Mi piacerebbe comprare … - Ми пиячереббе компраре

Имате ли?.. = Avreste … - Авресте...

Приемате ли кредитни карти? = Accettate carte di credito? - Аччеттате карте ди кредито?

Отворено = Aperto - Аперто

Затворено = Chiuso - Киузо

Пощенска картичка = Cartolina postale - Картолина постале

Марки = Francobolli - Франкоболли

Не много, Малко = Un poco, Un po, Pochino - Ун поко, Ун по, Покино

Много = Molto, Un sacco, Moltissimo - Молто, Ун сакко, Молтиссимо

Всичко/всички = Tutto, Tutta, Tutti, Tutte - Тутто/а/и/е

 

Ако целта на вашето пътуване е  Рим

Рим - материали и рубрики

 

Панорамни ресторанти в Рим

Плажове в околностите на Рим

Град-музей под открито небе

Катедрали и църкви в Рим

Уникални монументи в Рим

Музеи в Рим

Театри в Рим

Галерия и парк Боргезе

Египетски обелиски в Рим

Записки по история на Древен Рим

Рим - въпроси, отговори и съвети

 

Как да изберем най-добрия хотел в Рим?

Градски транспорт в Рим - билети и карти

Превоз на туристи в Рим и други градове

Как да намерим банкомат в Рим

Какво да видим в Рим?

Съвети - Рим

Къде да намерим карти на Рим?

Видеокаталог на римските хотели

Интернет, sim-карти, wi-fi в Рим - къде, как и колко?

Ресторанти и покупки...


Закуска = Colazione - Kолационe

Обяд = Pranzo - Пранцо

Вечеря = Cena - Чена

Вегетариански/ска = Vegetariano (m), Vegetariana (f) - Веджетариано/а

Наздраве! = Alla salute! Cin cin! - Алла салуте! Чин-чин

Сметката, ако обичате. = Il conto, per favore. - Ил конто, пер фаворе

Хляб = Pane - Пане

Напитка = Bevanda - Беванда

Кафе = Caffe - Каффе

Чай = Te - Те

Сок = Succo - Сукко

Вода = Acqua - Аккуа

Бира = Birra - Бирра

Вино = Vino - Вино

Сол = Sale - Сале

Пипер = Pepe - Пепе

Месо = Carne - Карне

Говеждо = Manzo - Манцо

Свинско = Maiale - Маяле

Риба = Pesce - Пеше

Птица = Pollame - Полламе

Зеленчуци = Legumi, Verdura, Ortaggio - Легуми, Вердура, Ортаджо

Плодове = Frutta - Фрутта

Картоф = Patata - Патата

Салата = Insalata - Инсалата

Десерт = Dessert, Dolce - Дессерт, Долче

Сладолед = Gelato - Джелато

 

Цифри и числа на италиански


нула = zero - дзеро

един, едно = uno - уно

два, две = due - дуе

три = tre - тре

четири = quattro - куаттро

пет = cinque - чинкуе

шест = sei - сеи

седем = sette - сетте

осем = otto - отто

девет = nove - нове

десет = dieci - диечи

единадесет = undici - ундичи

дванадесет = dodici - додичи

тринадесет = tredici - тредичи

четиринадесет = quattordici - куаттордичи

петнадесет = quindici - куиндичи

шестнадесет = sedici - седичи

седемнадесет = diciassette - дичасетте

осемнадесет = diciotto - дичотто

деветнадесет = diciannove - дичанове

двадесет = venti - венти

двадесет и едно = ventuno - вентуно

тридесет = trenta - трента

четиридесет = quaranta - куаранта

петдесет = cinquanta - чинкуанта

шестдесет = sessanta - сессанта

седемдесет = settanta - сеттанта

осемдесет = ottanta - оттанта

деветдесет = novanta - нованта

сто = cento - ченто

хиляда = mille - милле

милион = un milione - ун милионе

 

"Как да стигнем" на италиански - посоки и разстояния

 

Как да стигнем (да се доберем) до... Come arrivare a... - Коме арриваре а...

Как да отидем до (град, страна)... Come posso andare a/in... - Коме поссо андаре а/ин...

Как да отидем пеша до.. Come si può raggiungere a piedi... - Коме си пуо раджунджере а пиеди...

Наляво = Sinistra - Синистра

Надясно = Destra - Дестра

Направо = (Sempre) Dritto - Дритто

Нагоре = In alto, Su - Ин алто, Су

Надолу = In basso, Giu - Ин бассо, Джу

Далеко = Lontano - Лонтано

Близко = Vicino - Вичино

Дълъг = Lungo - Лунго

Къс, кратък = Corto, Breve - Корто, Бреве

Карта = Mappa, Cartina geografica, Cartina stradale - Маппа, Картина джеографика/страдале

Туристическо бюро = Informazioni turistiche - Информациони туристике

 

Обществени места и учреждения - италиански фрази


Поща = Ufficio Postale, Posta - Уффичо постале, Поста

Музей = Museo - Музео

Банка = Banca - Банка

Милиция, полиция = Polizia, Stazione di polizia - Полициа, Стационе ди полициа

Болница = Ospedale - Оспедале

Аптека = Farmacia - Фармачиа

За аптеки и лекарства в Рим:

Ако получите настинка в Рим? Аптеки


Магазин = Negozio - Негоцио

Ресторант = Ristorante - Ристоранте

Училище = Scuola - Скуола

Църква = Chiesa - Киеза

Тоалетна = Toilettes, Bagni, Servizi - Бани, Сервици

Улица = Strada, Via - Страда, Виа

Площад = Piazza - Пияцца

Планина, хълм, пик = Montagna, Monte, Picco - Монтаня, Монте, Пикко

Хълм = Collina - Коллина

Долина = Valle - Валле

Океан, море = Oceano, Mare - Очеано, Маре

Езеро = Lago - Лаго

Река = Fiume - Фиюме

Басейн = Piscina Пишина

Кула = Torre - Торре

Мост = Ponte - Понте

 

Дата и време на италиански


Колко е часът? = Che ora e? Ке ора е?

7:13, Седем и тринадесет = 7:13, Sette e tredici - Сетте е тредичи

3:15, Три и петнадесет = 3:15, Le tre e quindici  - Ле тре е куиндичи

3:15,  = 3:15, Le tre e un quarto - Ле тре е ун куарто

11:30, Единадесет и тридесет = 11:30, Le undici e trenta - Ле ундичи е трента

11:30, Единадесет и половина = 11:30, Le undici e mezza - Ле ундичи е медза

1:45, Един четиридесет и пет = 1:45, L'una e quarantacinque - Л уна е куаранта чинкуе

1:45, Два без петнадесет = 1:45, Le due meno un quarto - Ле дуе мено ун куарто

Ден = Giorno - Джорно

Седмица= Settimana - Сеттимана

Месец = Mese - Мезе

Година = Anno - Анно

понеделник = lunedi - лунеди

вторник = martedi - мартеди

сряда = mercoledi - мерколеди

четвъртък = giovedi - джоведи

петък = venerdi - венерди

събота = sabato - сабато

неделя = domenica - доменика

януари = gennaio - дженнайо

февруари = febbraio - феббрайо

март = marzo - марцо

април = aprile - априле

май = maggio - маджо

юни = giugno - джунио

юли = luglio - лулио

август = agosto - агосто

септември = settembre - сеттембре

октомври = ottobre - оттобре

ноември = novembre - новембре

декември = dicembre - дичембре

Пролет = Primavera - Примавера

Лято = Estate - Естате

Есен = Autunno - Аутунно

Зима = Inverno - Инверно

Днес = Oggi - Оджи

Вчера = Ieri - Йери

Утре = Domani - Домани

Рожден ден = Compleanno - Комплеанно

Честит р. д.! = Buon compleanno! - Буон комплеанно!

 

Туризъм - Италия - плажове: често използвани думи и изрази


Къде се намира…? = Dove si trova? Дове си трова?

Колко струва билета до? = Quanto costa il biglietto per? - Куанто коста ил билиетто пер?

Билет = Biglietto - Билиетто

Един билет до … = Un biglietto a …, per favore. - Ун билиетто а..., пер фаворе.

Къде отивате/заминавате? = Dove sta andando? Dove stai andando? Dove va? Дове ста/и андандо? Дове ва?

Къде живеете? = Dove abiti? Dove abita? - Дове абити/а?

Влак = Treno - Трено

 

Автобус = Bus, Autobus - Бус, Аутобус

Метро = Metropolitana - Метрополитана

Аерогара = Aeroporto - Аеропорто

ЖП-гара= Stazione (del treno) - Стационе дел трено

Автогара = Stazione degli Autobus - Стационе делли аутобус

Спирка на метро = Stazione della metropolitana - Стационе делла метрополитана

Отправление = Partenza - Партенца

Пристигане = Arrivo - Арриво

Наем на автомобил = Autonoleggio - Аутоноледжо

Спирка, паркинг = Fermata, Parcheggio - Фермата, Паркeджо

Хотел = Albergo, Hotel - Алберго

(Хотелска) стая = Camera, Stanza - Камера, станца

Резервация = Prenotazione - Пренотационе

Имате ли свободни стаи (места) за тази вечер? = Ci sono posti liberi per questa notte? - Чи соно пости либери пер куеста нотте?

Няма свободни стаи. = Tutto occupato. Niente camere libere - Тутто оккупато. Ниенте камере либере.

Паспорт = Passaporto - Пассапорто

 

Вижте също:

Италия - какво трябва да знаем?

Градове в Италия

Произход на имената на италианските градове и острови

Ривимедиа - италиански градове

Региони в Италия

 

Логотип сайта www.rivitalia.com