Skip to main content

Лексикален минимум на италианския език за български туристи

Много кратък българо-италиански разговорник

 

Италианският език нито е блюдо, нито е маршрут - вие просто нямате избор. Но темата е много интересна и полезна, затова ви съветваме да я възприемате сериозно. И с умерена доза хумор. Защото, както е известно на всички, нивото на самоподготовка в навечерието на пътуването изглежда една смесица от италоанглийски, придружена от жестове и напрегнати артикулации, леко ококорени очи и многозначителни паузи, които сякаш целят да покажат на вашия италиански събеседник, че без неговата доброволна помощ няма шанс да ви разбере.

Да допуснем, че това е първото ви запознанство с темата. Краткият самоучител по италиански ще ви помогне.

За да се справите с местните аборигени, които нищичко не знаят за езика на Вазов и рядко говорят английски, имате няколко възможности:

a) Езикът на жестовете ("Момчето обясни на пръсти, че се казва Хуан");

b) Esperanto;

c) Родният език на събеседника, извратен с помощта на Google Translator;

d)  Лексикалният минимум на вашия екскурзовод или доброжелател.

Ако отхвърляте тези четири стратегии на комуникация (да речем, защото вашата прабаба знаела 7 езика и вие сте генетично предразположен), направете си едно кафе, седнете удобно и в режим онлайн прочетете следните редове, които съдържат най-необходимите думи за туриста в Италия. Ударението обикновено пада на предпоследната сричка в италианската дума.

 

Основни думи


Да = Si -Си
Не = No - Но
Благодаря = Grazie - Грацие
Много ви благодаря = Grazie Mille - Грацие Милле (хиляди благодарности)
Моля = Prego - Прего (след благодарност, предложение)
Моля (при молба) = Per favore - Пер фаворе (вежливо)
Извинете = Mi scusi, Scusa - Ми скузи, Скуза
Здравейте = Salve, Ciao - Салве, Чао (среща с познати)
Довиждане = Arrivederci, Ciao - Арриведерчи, Чао
До скоро виждане = Addio a poi! - Аддио а пои
Добро утро = Buon giorno - Буон джорно
Добър ден = Buon pomeriggio - Буон помериджо (след обяд)
Добър вечер = Buona sera - Буона сера (обикновено след 16,00 часа)
Лека нощ = Buona notte - Буона нотте (след 22,00 часа, на прощаване)
Не разбирам  = Non capisco - Нон каписко
Как да го кажа на [… …]? = Come si dice questo in [Italiano]? Коме си диче куесто ин италиано
Говорите ли-  … = Parla … - Парла
Английски = Inglese - Инглезе
Френски = Francese - Франчезе
Немски = Tedesco - Тедеско
Испански = Spagnolo - Спаниоло
Китайски = Cinese - Чинезе
Аз = Io - Ио
Ние = Noi - Нои
Ти= Tu - Ту
Вие (вежливо, към непознат) = Lei - Леи
Вие = Voi - Вои
Те = Essi (m), Esse (f) - Есси (м.р), Эссе (ж.р.) или Loro (смесена компания)
Как се казвате/казваш? = Come si chiama lei? Come ti chiami? - Комe си кяма Леи? Коме ти кями?
Приятно ми е (да се запозная) = Felice di conoscerla. Felice di conoscerti. Piacere Феличе ди коношерла/ти. Пиачере.
Как сте (уважително)? Как си? = Come sta? Come stai? - Коме ста? Коме стай?
Добре (съм) = Bene - Бене
Лошо, не съм добре = Male, Non sto bene - Мале, Нон сто бeнe. Non mi sento bene - Не се чувствам добре
Горе-долу = Cosi cosi - Кози кози
Жена (съпруга) = Donna/Moglie - Донна/Молие
Мъж (съпруг) = Uomo/Marito - Уомо/Марито
Дъщеря = Figlia - Филия
Син = Figlio - Филио
Майка = Madre - Мадре
Баща, Отец = Padre - Падре
Приятел = Amico (m), Amica (f) - Амико, Амика
Къде се намира тоалетната? = Dove e il bagno? - Дов'е ил банио?

 

Полезно за планиране на лятната почивка

 

Магазини и ресторанти в Италия -  полезни думи и изрази


Колко струва това ...? = Quanto costa questo? - Куанто коста куесто?
Какво е това? = Cosa e questo? - Коза е куесто?
Добре, купувам го. = Va bene, lo compro - Ва бене, ло компро
Бих искал да (си) купя… = Mi piacerebbe comprare … - Ми пиячереббе компраре
Имате ли?.. = Avreste … - Авресте...
Приемате ли кредитни карти? = Accettate carte di credito? - Аччеттате карте ди кредито?
Отворено = Aperto - Аперто
Затворено = Chiuso - Киузо
Пощенска картичка = Cartolina postale - Картолина постале
Марки = Francobolli - Франкоболли
Не много, Малко = Un poco, Un po, Pochino - Ун поко, Ун по, Покино
Много = Molto, Un sacco, Moltissimo - Молто, Ун сакко, Молтиссимо
Всичко/всички = Tutto, Tutta, Tutti, Tutte - Тутто/а/и/е

 

Ако целта на вашето пътуване е  Рим

Рим - материали и рубрики

 

Панорамни ресторанти в Рим

Плажове в околностите на Рим

Град-музей под открито небе

Катедрали и църкви в Рим

Уникални монументи в Рим

Музеи в Рим

Театри в Рим

Галерия и парк Боргезе

Египетски обелиски в Рим

Записки по история на Древен Рим

Рим - въпроси, отговори и съвети

 

Как да изберем най-добрия хотел в Рим?

Градски транспорт в Рим - билети и карти

Превоз на туристи в Рим и други градове

Как да намерим банкомат в Рим

Какво да видим в Рим?

Съвети - Рим

Къде да намерим карти на Рим?

Видеокаталог на римските хотели

Интернет, sim-карти, wi-fi в Рим - къде, как и колко?

Ресторанти и покупки...


Закуска = Colazione - Kолационe
Обяд = Pranzo - Пранцо
Вечеря = Cena - Чена
Вегетариански/ска = Vegetariano (m), Vegetariana (f) - Веджетариано/а
Наздраве! = Alla salute! Cin cin! - Алла салуте! Чин-чин
Сметката, ако обичате. = Il conto, per favore. - Ил конто, пер фаворе
Хляб = Pane - Пане
Напитка = Bevanda - Беванда
Кафе = Caffe - Каффе
Чай = Te - Те
Сок = Succo - Сукко
Вода = Acqua - Аккуа
Бира = Birra - Бирра
Вино = Vino - Вино
Сол = Sale - Сале
Пипер = Pepe - Пепе
Месо = Carne - Карне
Говеждо = Manzo - Манцо
Свинско = Maiale - Маяле
Риба = Pesce - Пеше
Птица = Pollame - Полламе
Зеленчуци = Legumi, Verdura, Ortaggio - Легуми, Вердура, Ортаджо
Плодове = Frutta - Фрутта
Картоф = Patata - Патата
Салата = Insalata - Инсалата
Десерт = Dessert, Dolce - Дессерт, Долче
Сладолед = Gelato - Джелато

 

Цифри и числа на италиански


нула = zero - дзеро
един, едно (една) = uno - уно (уна)
два, две = due - дуе
три = tre - тре
четири = quattro - куаттро
пет = cinque - чинкуе
шест = sei - сеи
седем = sette - сетте
осем = otto - отто
девет = nove - нове
десет = dieci - диечи
единадесет = undici - ундичи
дванадесет = dodici - додичи
тринадесет = tredici - тредичи
четиринадесет = quattordici - куаттордичи
петнадесет = quindici - куиндичи
шестнадесет = sedici - седичи
седемнадесет = diciassette - дичасетте
осемнадесет = diciotto - дичотто
деветнадесет = diciannove - дичанове
двадесет = venti - венти
двадесет и едно = ventuno - вентуно
тридесет = trenta - трента
четиридесет = quaranta - куаранта
петдесет = cinquanta - чинкуанта
шестдесет = sessanta - сессанта
седемдесет = settanta - сеттанта
осемдесет = ottanta - оттанта
деветдесет = novanta - нованта
сто = cento - ченто
хиляда = mille - милле
милион = un milione - ун милионе

 

"Как да стигнем" на италиански - посоки и разстояния

 

Как да стигнем (да се доберем) до... Come arrivare a... - Коме арриваре а...
Как да отидем до (град, страна)... Come posso andare a/in... - Коме поссо андаре а/ин...
Как да отидем пеша до.. Come si può raggiungere a piedi... - Коме си пуо раджунджере а пиеди...
Наляво = Sinistra - Синистра
Надясно = Destra - Дестра
Направо = (Sempre) Dritto - Дритто
Нагоре = In alto, Su - Ин алто, Су
Надолу = In basso, Giu - Ин бассо, Джу
Далеко = Lontano - Лонтано
Близко = Vicino - Вичино
Дълъг = Lungo - Лунго
Къс, кратък = Corto, Breve - Корто, Бреве
Карта = Mappa, Cartina geografica, Cartina stradale - Маппа, Картина джеографика/страдале
Туристическо бюро = Informazioni turistiche - Информациони туристике

 

Обществени места и учреждения - италиански фрази


Поща = Ufficio Postale, Posta - Уффичо постале, Поста
Музей = Museo - Музео
Банка = Banca - Банка
Милиция, полиция = Polizia, Stazione di polizia - Полициа, Стационе ди полициа
Болница = Ospedale - Оспедале
Аптека = Farmacia - Фармачиа

За аптеки и лекарства в Рим:

Ако получите настинка в Рим? Аптеки


Магазин = Negozio - Негоцио
Ресторант = Ristorante - Ристоранте
Училище = Scuola - Скуола
Църква = Chiesa - Киеза
Тоалетна = Toilettes, Bagni, Servizi - Бани, Сервици
Улица = Strada, Via - Страда, Виа
Площад = Piazza - Пияцца
Планина, хълм, пик = Montagna, Monte, Picco - Монтаня, Монте, Пикко
Хълм = Collina, colle - Коллина, колле
Долина = Valle - Валле
Океан, море = Oceano, Mare - Очеано, Маре
Езеро = Lago - Лаго
Река = Fiume - Фиюме
Басейн = Piscina Пишина
Кула = Torre - Торре
Мост = Ponte - Понте

 

Дата и време на италиански


Колко е часът? = Che ora e? Ке ора е?
7:13, Седем и тринадесет = 7:13, Sette e tredici - Сетте е тредичи
3:15, Три и петнадесет = 3:15, Le tre e quindici  - Ле тре е куиндичи
3:15,  = 3:15, Le tre e un quarto - Ле тре е ун куарто
11:30, Единадесет и тридесет = 11:30, Le undici e trenta - Ле ундичи е трента
11:30, Единадесет и половина = 11:30, Le undici e mezza - Ле ундичи е медза
1:45, Един четиридесет и пет = 1:45, L'una e quarantacinque - Л уна е куаранта чинкуе
1:45, Два без петнадесет = 1:45, Le due meno un quarto - Ле дуе мено ун куарто
Ден = Giorno - Джорно
Седмица= Settimana - Сеттимана
Месец = Mese - Мезе
Година = Anno - Анно
понеделник = lunedi - лунеди
вторник = martedi - мартеди
сряда = mercoledi - мерколеди
четвъртък = giovedi - джоведи
петък = venerdi - венерди
събота = sabato - сабато
неделя = domenica - доменика
януари = gennaio - дженнайо
февруари = febbraio - феббрайо
март = marzo - марцо
април = aprile - априле
май = maggio - маджо
юни = giugno - джунио
юли = luglio - лулио
август = agosto - агосто
септември = settembre - сеттембре
октомври = ottobre - оттобре
ноември = novembre - новембре
декември = dicembre - дичембре
Пролет = Primavera - Примавера
Лято = Estate - Естате
Есен = Autunno - Аутунно
Зима = Inverno - Инверно
Днес = Oggi - Оджи
Вчера = Ieri - Йери
Утре = Domani - Домани
Рожден ден = Compleanno - Комплеанно
Честит р. д.! = Buon compleanno! - Буон комплеанно!

 

Туризъм - Италия - плажове: често използвани думи и изрази


Къде се намира…? = Dove si trova? Дове си трова?
Колко струва билета до? = Quanto costa il biglietto per? - Куанто коста ил билиетто пер?
Билет = Biglietto - Билиетто
Един билет до … = Un biglietto a …, per favore. - Ун билиетто а..., пер фаворе.
Къде отивате/заминавате? = Dove sta andando? Dove stai andando? Dove va? Дове ста/и андандо? Дове ва?
Къде живеете? = Dove abiti? Dove abita? - Дове абити/а?
Влак = Treno - Трено
Автобус = Bus, Autobus - Бус, Аутобус
Метро = Metropolitana - Метрополитана
Аерогара = Aeroporto - Аеропорто
ЖП-гара= Stazione (del treno) - Стационе дел трено
Автогара = Stazione degli Autobus - Стационе делли аутобус
Спирка на метро = Stazione della metropolitana - Стационе делла метрополитана
Отправление = Partenza - Партенца
Пристигане = Arrivo - Арриво
Наем на автомобил = Autonoleggio - Аутоноледжо
Спирка, паркинг = Fermata, Parcheggio - Фермата, Паркeджо
Хотел = Albergo, Hotel - Алберго
(Хотелска) стая = Camera, Stanza - Камера, станца
Резервация = Prenotazione - Пренотационе
Имате ли свободни стаи (места) за тази вечер? = Ci sono posti liberi per questa notte? - Чи соно пости либери пер куеста нотте?
Няма свободни стаи. = Tutto occupato. Niente camere libere - Тутто оккупато. Ниенте камере либере.
Паспорт = Passaporto - Пассапорто

 

Вижте също:

Италия - какво трябва да знаем?

Градове в Италия

Произход на имената на италианските градове и острови

Ривимедиа - италиански градове

Региони в Италия

 

Логотип сайта www.rivitalia.com